SMART PROMISE | contact-2/algemene-voorwaarden-levering-diensten-en-producten/
16170
page-template-default,page,page-id-16170,page-child,parent-pageid-16029,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

contact-2/algemene-voorwaarden-levering-diensten-en-producten/

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SmartPromise NV, hierna te noemen “leverancier”, en een wederpartij, waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden anders zijn overeengekomen, waarbij deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

 

 1. Onder levering wordt mede verstaan: uitvoering van werkzaamheden, het verlenen van diensten en de feitelijke levering.

 

 1. De leverancier behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de leverancier de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten met de opdrachtgever de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat die overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Wijkt een orderbevestiging van de leverancier van een order af, dan komt de overeenkomst overeenkomstig de orderbevestiging tot stand, tenzij de opdrachtgever de orderbevestiging onverwijld na ontvangst schriftelijk verwerpt.

 

Artikel 3 Prijzen

 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, zoals gespecificeerd op de factuur.

 

 1. De leverancier is ten allen tijde gerechtigd geldende prijzen en tarieven op een termijn van een maand te wijzigen. Voorts is leverancier gerechtigd om na de totstandkoming van een overeenkomst de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien op verzoek van de Opdrachtgever de oorspronkelijke leveringsdatum van de producten met meer dan twee maanden wordt verlengd en leverancier als gevolg daarvan de producten redelijkerwijs niet meer voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan leveren. .

 

 1. Wijzigingen van de overeengekomen prijs waartoe de leverancier op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zijn te allen tijde toegestaan en mogen door Leverancier direct worden doorberekend.

 

Artikel 4 Leveringstermijn, levering en risico

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats franco afleveradres voor zover in Suriname langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar.

 

 1. Leveringstermijnen gelden uitsluitend indien zij schriftelijke zijn overeengekomen. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat voor producten welke leverancier niet op voorraad heeft een leveringstermijn geldt van tenminste 10 weken.

 

 1. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de order, in het bezit van de leverancier zijn, doch niet eerder dan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 

 1. Iedere vertraging bij enige betaling die door de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, vóór de levering aan de leverancier dient te geschieden, verlengt de leveringstermijn dienovereenkomstig.

 

 1. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, door een oorzaak die niet te wijten is aan opzet dan wel grove fout van de leverancier, geeft de opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding.

De opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan de leverancier schriftelijke kennis geeft. De leverancier heeft te allen tijde het recht om binnen veertien (30) dagen na afloop van de overeengekomen leveringstermijn alsnog de producten te leveren.

 

 1. De leverancier heeft te allen tijde het recht de levering in gedeelten uit te voeren.

 

 1. Indien de opdrachtgever de producten niet of niet tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, De leverancier is alsdan gerechtigd producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde.

 

 

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Indien de leverancier door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

 1. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

 

 1. Onder overmacht van de leverancier wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door de leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 1. De leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 6 Betaling

 1. Alle facturen dienen uitsluitend rechtstreeks aan de leverancier te worden betaald uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening, schuldvergelijking of korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

 

 1. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de gestelde termijn voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nader ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 2% per maand, respectievelijk gedeelte van een maand, vanaf de vervaldatum. Onder vervaldatum wordt verstaan de dertigste (30ste) dag na factuurdatum.

 

 1. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen.

 

 1. Bij niet nakoming van de betalingsdatum heeft de leverancier het recht alle met de opdrachtgever lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten tot de betaling is geschied en kan de leverancier voor de verdere levering contant betaling eisen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de opdrachtgever geleverde producten, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige kosten. Indien de leverancier in het kader van de overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de opdrachtgever ook de daaruit voortvloeiende vorderingen, geheel heeft voldaan.

Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

 

 1. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van producten en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op de opdrachtgever over na levering van de producten. De opdrachtgever is verplicht, de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

 1. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze die producten, althans tot aan de datum van een eventueel faillissement of een eventuele surséance van betaling, slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen en mag hij deze niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

 

 1. Bij verkoop op krediet door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel, zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de opdrachtgever is overgegaan.

 

 1. Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten en de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen, is de leverancier gerechtigd op kosten van de opdrachtgever de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, naar keuze van de leverancier tijdelijk of definitief, terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de leverancier hierbij reeds nu voor alsdan op het terrein en/of het perceel, waar de producten zich bevinden, te betreden teneinde deze te kunnen terugnemen.

 

 1. Indien en zolang de leverancier eigenaar van de producten is, zal de opdrachtgever de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de producten.

 

 1. Bij het beslag, (voorlopige) surséance van betaling, of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator op de (eigendoms) rechten van de leverancier wijzen.

 

Artikel 8 Garantie / reclames

 1. De leverancier garandeert aan de opdrachtgever dat de geleverde producten niet ten gevolge van fabrikage-fouten ondeugdelijk zijn en dat anderszins de geleverde producten en/of diensten geen ernstige gebreken vertonen. Indien het vorenstaande onverhoopt wel het geval is, zal de leverancier, te zijner keuze, hetzij de geleverde producten – na terugontvangst in de oorspronkelijke staat – vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, hetzij de geleverde producten herstellen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde producten en /of diensten.

 

 1. De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal van de geleverde producten gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever, zijn hulppersoon of andere door Opdrachtgever aangewezen derde zijn gebracht.

 

 1. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen na (op)levering schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de producten binnen die termijn te inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken, die uitsluitend bij gebruik kunnen blijken, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk op redelijke wijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijnen reclameert aanvaard Leverancier geen aansprakelijkheid en vervalt het recht van Opdrachtgever op eventuele vervanging van de producten of anderszins vergoeding van schade.

 

 1. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten geeft nimmer, ook niet wanneer deze ingevolge lid 3 tijdig ter kennis van de leverancier is gebracht, het recht aan de opdrachtgever zijn betaling op te schorten, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. De opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames of gebreken van producten doen gelden jegens de leverancier, zolang de opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichtingen jegens de leverancier niet is nagekomen. De opdrachtgever zal alle door de leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen.

 

 1. De in het vorige lid vermelde mogelijkheid tot reclame bestaat niet indien:
 2. de opdrachtgever jegens de leverancier in gebreke is;
 3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. de ondeugdelijkheid geen fabrikagefouten en/of defect in het normale gebruik van de geleverde producten en/of diensten betreft;
 5. er sprake is van geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, of finishing;
 6. de geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de leverancier zijn behandeld;
 7. de geleverde producten versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd zijn, indien het zichtbare gebreken betreft;
 8. aan het uitgevoerde werk en/of leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
 9. zonder schriftelijke toestemming van de leverancier door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht;
 10. de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 3, is overschreden.

 

 1. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de producten retour te zenden, tenzij de leverancier hiermee voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de opdrachtgever in strijd met het voorgaande de producten retour zendt, worden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever ter beschikking van de opdrachtgever gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

 

 1. a. Het is opdrachtgever niet toegestaan om jegens derden (waaronder begrepen consumenten) aan door Interface geleverde producten eigenschappen toe te kennen die niet blijken uit door Interface publiekelijk ter beschikking gestelde productspecificaties.
 2. Indien opdrachtgever door een consument wordt aangesproken wegens de (vermeende) ondeugdelijkheid van de door Interface geproduceerde en door opdrachtgever aan de consument geleverde zaken dan zal opdrachtgever SmartPromise NV daarvan terstond schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal jegens derden – consumenten daaronder begrepen – geen aansprakelijkheid aanvaarden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Interface.
 3. Opdrachtgever zal de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 lid 8 sub a en b opleggen aan derden (niet consumenten) die de door Interface geproduceerde zaken van opdrachtgever afnemen en bedingen dat deze derden de genoemde verplichtingen opleggen aan alle opvolgende afnemers (niet consumenten).
 4. Indien opdrachtgever een van de in dit artikel bedoelde verplichtingen niet nakomt dan wordt – behoudens tegenbewijs door opdrachtgever – vermoed dat de schade waarvoor SmartPromise NV ingevolge de wet aansprakelijk gesteld wordt ontstaan is door toedoen van opdrachtgever.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid (en vrijwaring)

 1. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade bedrijfs- en/of milieuschade.

 

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier jegens de opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief OB).

 

 1. Bij alle aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze voorwaarden geldt dat de leverancier hierop geen beroep zal doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of van haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Ontbinding
1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtgever in verzuim en is de leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander onverminderd andere rechten van de leverancier onder welke overeenkomst dan ook met de opdrachtgever en zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

 1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zullen alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de leverancier de opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval de leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of haar eventuele verplichtingen ten opzicht van de opdrachtgever op te schorten, één en ander onverminderd andere rechten van de leverancier onder welke overeenkomst met de opdrachtgever ook en zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

 1. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 zijn respectievelijk (1) alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever en (11) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten. De leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is de leverancier toegestaan de in enige overeenkomst met de opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van de leverancier worden overgedragen dient de leverancier de opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. De leverancier is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 

 1. De opdracht gever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, alle aanbiedingen, orders en alle met de leverancier tot stand gekomen overeenkomsten is Surinaams recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding, order of overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever of deze Voorwaarden, alsmede van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Surinaamse rechter in de plaats waar de leverancier gevestigd is, behoudens andersluidende dwingend wettelijke bepalingen.

 

Geldig vanaf 1 januari 2016

KKF : 61655

Smart Promise N.V

Ds Martin Lutherking Weg 631 A, Para